Navigácia

Prijímacie konanie

2. kolo prijímacích skúšok

Oznámenie pre rodičov a žiakov 9. ročníka ZŠ

Oznamujeme záujemcom, ktorí neboli prijatí na vybranú strednú školu v 1. kole prijímacieho konania, že Súkromná stredná odborná škola HOST v Bratislave vyhlasuje 2. kolo prijímacieho konania dňa 20.06.2023 práve pre týchto žiakov 9. ročníka v uvedených študijných odboroch:

6323 K 00 hotelová akadémia                                                                                              6 žiakov

6336 M 00 informačné technológie a informačné služby v cestovnom ruchu      9 žiakov

6324 M 00 manažment regionálneho cestovného ruchu                                             5 žiakov

 

Podmienky prijatia:

  1. poslanie prihlášky zo ZŠ
  2. úspešnosť v teste z 2 predmetov podľa študijného odboru (min. 25%)

 

študijný odbor                                                                                                predmety prijímacej skúšky

---------------------------------------------------------------------------------------

hotelová akadémia                                                                 slovenský jazyk a literatúra, anglický jazyk

---------------------------------------------------------------------------------------

informačné technológie a informačné služby v cestovnom ruchu                   

                                                                                                         slovenský jazyk a literatúra, matematika

---------------------------------------------------------------------------------------

manažment regionálneho cestovného ruchu                     slovenský jazyk a literatúra, matematika

---------------------------------------------------------------------------------------

  1. bez prijímacej skúšky môže byť prijatý žiak, ktorý úspešne urobil prijímacie skúšky z daných predmetov na inej strednej škole a nebol prijatý pre nedostatok miesta.

Oznamy

Kontakt

  • Súkromná stredná odborná škola HOST
    Pionierska 15, 831 02 Bratislava-Nové Mesto
  • +421 2 43420980
    +421 901 706 143

Fotogaléria