Navigácia

 • DOD - Ekonomická univerzita v Bratislave

  Dobrý deň, maturanti a tretiaci, Ekonomická univerzita v BA, na ktorej študujú aj v súčasnosti Vaši starší spolužiaci, Vám posiela pozvánku na virtuálny DOD.

  Vážená pani výchovná poradkyňa,vážený pán výchovný poradca,

  absolventi Vašej školy patria medzi našich šikovných študentov a máme s nimi na fakulte výborné skúsenosti. 

  Dovoľujeme si Vás preto osloviť a pozvať Vás a Vašich študentov na DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ Národohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave. 

   Deň otvorených dverí sa uskutoční ONLINE v piatok 22. 1. 2021 od 13:00 hod. do 14:00 hod. 

  Našu fakultu predstaví pani dekanka, dozviete sa kde v súčasnosti pracujú naši úspešní absolventi a ponúkame aj možnosť zúčastniť sa pútavých odborných prednášok.

  V priebehu dňa budeme online odpovedať na všetky Vaše otázky.  Vzhľadom na predbežný veľký záujem je potrebné účasť potvrdiť kliknutím na nasledujúci odkaz: https://nhf.euba.sk/dod 

  Zároveň by sme Vás chceli informovať, že sme pre uchádzačov pripravili špeciálnu stránku https://www.studujekonomiu.eu/ [1].  

  Na tejto stránke nájdu uchádzači o štúdium všetky informácie o študijných programoch a Národohospodárskej fakulte.

 • Oznámenie vedenia školy o organizácii vyučovania

  Vážení rodičia, milí  žiaci,

   

  veríme, že ste prežili pekné a pokojné Vianoce v zdraví v kruhu najbližších...

   

            Súčasný stav, ktorý prežívame spolu s celým svetom, je veľmi náročný. V mene záchrany nielen zdravia ale dokonca aj života a nielen svojho ale aj našich najbližších, musíme podriadiť svoj doteraz slobodne organizovaný každodenný život novým daným pravidlám.

  Začali sme si viac uvedomovať, že život a zdravie je to najdôležitejšia a najcennejšie, čo máme. Vnímame našich blízkych, rodinu, priateľov oveľa citlivejšie, uvedomujeme si ich dôležitosť v našom živote, ich cenu a potrebu.

   

  V mene toho rešpektujeme všetky pravidlá a pokyny vlády SR a z toho vyplývajúce rozhodnutia ministra školstva.

   

  V nasledujúcom týždni od 11.01. do 22.01.2021 sa aktívne všetci naďalej zúčastníte dištančnej formy vyučovania podľa pôvodného rozvrhu. On-line hodiny ostávajú podľa platného rozvrhu.

   

  Budeme Vás naďalej informovať o zmenách a možnosti návratu do školy na prezenčnú formu vyučovania. Pokiaľ bude možné obnoviť prezenčnú formu vyučovania, táto bude možná len s podmienkou absolvovania testu na Covid 19 s preukázateľným  negatívnym výsledkom.

  Testovanie by pravdepodobne prebehlo v dňoch od 22.01. do 24.01.2021.

   

  Budeme Vás o všetkom  informovať a v prípade testovania Vám oznámime prípadné miesto možného testovania v Bratislave v spolupráci s BSK.

   

  Milí žiaci,

  prvý polrok školského roka sa blíži. Väčšina z Vás sa aktívne zapájala do dištančnej formy vyučovania, plnila zadané úlohy, pravidelne bola v kontakte s vyučujúcimi. Ak budete takto naďalej pokračovať, budete hodnotení a klasifikovaní štandardne s ukončením prvého polroku a dostanete Výpis klasifikácie ku 31.01.2021.

   

  Tí, ktorí z rôznych dôvodov nemôžu byť klasifikovaní, prípadne ich práca je hodnotená z jedného predmetu alebo viacerých predmetov známkou nedostatočnou, môžu zadané vypracované úlohy doplniť do 25.01.2021 do 17.00 hod. (predĺžený termín).

   

    Minister školstva síce dal možnosť preskúšania a hodnotenia za prvý polrok pre žiakov, ktorých nie je možné klasifikovať pre nedostatok známok z rôznych dôvodov až do mesiaca marec, nie je to však pre Vás šťastné riešenie, pretože už budete hodnotení za úlohy a prácu aj v druhom polroku a bude to náročné zvládnuť. Preto využite teraz možnosť doplniť neodovzdané úlohy do 25.01.2021, aby ste úspešne zvládali učivo v druhom polroku.

   

  Milí maturanti,   

  venujte sa  príprave na hodnotenie a klasifikáciu za prvý polrok. Vy budete hodnotení do 31.01.2021, pre potrebu výpisu známok na prihlášky na vysokú školu.

  Tiež sa venujte príprave na maturitnú skúšku zo slovenského jazyka a literatúry, anglického jazyka praktickú časť MS a odborných predmetov.

   

  Pokyny a organizácia maturitnej skúšky platné pre tento školský rok:

   

  • externá časť MS (test) z predmetov slovenský jazyk a literatúra a anglický jazyk sa nekoná,
  • písomná forma internej časti MS (esej) sa uskutoční v termíne od 12.apríla 2021, presný termín určí MŠVVaŠ SR do 31.03.2021,
  • praktická časť odbornej zložky MS sa uskutoční v riadnom skúšobnom období v apríli až v júni 2021, presný termín určí Okresný úrad,  Bratislava (OÚ BA)
  • ústna forma internej časti MS sa koná v riadnych termínoch určených OÚ BA, od 17.mája.2021. Podľa daného stavu vo vývoji pandémie môže prebiehať až 2 týždne.

   

  Maturanti máte  možnosť zopakovať si učiva a konzultovať k MS so všetkými vyučujúcimi  jednotlivých predmetov.

   

  Vážení rodičia, milí  žiaci,

   

  využite možnosť dodatočného odovzdania zameškaných prác z predmetov do termínu 25.01.2021 a tým môžete pozitívne ovplyvniť polročnú klasifikáciu, aby ste do druhého polroku školského roka vstúpili bez „starých“ záväzkov...

   

  Veríme, že sa čoskoro stretneme v priestoroch školy, aj keď ešte zahalení v rúškach ale spokojní, že sa vidíme a rozprávame „naživo“.

   

  Prajeme Vám všetkým pokojný a šťastný nový rok 2021, plný zdravia,  pohody a slobody.

     

  S pozdravom

   

                                                                Ing.Doc. Zoltán Zabák, riaditeľ školy

                                                                Mgr. Soňa Bočáková, výkonná riaditeľka

                                                                a kolektív pedagogických zamestnancov školy

 • Oznam kancelárie školy_zmena od 07.01.2021

 • Oznam kancelárie školy

 • Vianočný video pozdrav pre rodičov, našich Hosťákov a našich priateľov :-)

 • Usmernenie k hodnoteniu a klasifikácii prospechu a správaniažiakov SSOŠ HOST

  Vážení rodičia, milí študenti,

   

  v súlade s Usmernením k hodnoteniu a klasifikácii prospechu a správania žiakov stredných škôl za prvý polrok školského roka 2020/2021  MŠVVaŠ SR Vám oznamujeme:

   

  1. podľa § 55 ods. 1 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene niektorých zákonov v  znení neskorších predpisov (ďalej len školský zákon) Pedagogická rada SSOŠ HOST (ďalej PR) dňa 17.12.2020  odsúhlasila hodnotenie žiakov za prvý polrok v rámci dištančného vzdelávania klasifikáciou vo vyučovacích predmetoch hodnotených  stupňom klasifikácie:

   

  1. 1 -  výborný
  2. 2 - chválitebný
  3. 3 – dobrý
  4. 4 – dostatočný
  5. 5 – nedostatočný
  6. podľa Školského vzdelávacieho programu SSOŠ  HOST  v predmete etická výchova vyjadrenie „absolvoval/a alebo neabsolvoval/a“.
  7. PR odsúhlasila hodnotenie predmetu telesná a športová výchova nasledovne:
  • žiaci tried I.A, II.A, III.A, IV.A, I.B, II.B, III.B hodnotenie predmetu telesná a športová výchova za 1. polrok bude vyjadrené ako „absolvoval/a, neabsolvoval/a“,
  • žiaci tried IV.B a V.A (maturanti) budú mať hodnotený uvedený predmet stupňom klasifikácie z dôvodu potreby vypočítania priemeru známok v prihláške na vysokú školu.

   

  Ak pre závažné objektívne príčiny, napr. z preukázateľného dôvodu nedostatočných podkladov k hodnoteniu alebo izolácie žiaka z dôvodu choroby,  nemožno žiaka vyskúšať a hodnotiť v 1. polroku, postupuje sa pri hodnotení podľa § 56 ods. 1 školského zákona ...“Ak nemožno žiaka vyskúšať a hodnotiť v riadnom termíne v prvom polroku, žiak sa za prvý polrok nehodnotí (je neklasifikovaný), riaditeľ školy určí na jeho vyskúšanie a hodnotenie náhradný termín,...“

   

  Ak žiak nesplnil požiadavky v rámci dištančného vzdelávania zo subjektívnych príčin, napr. neodovzdanie úloh alebo žiadna alebo nedostatočná účasť na dištančnom vzdelávaní bez ospravedlnenia a

  1.  jeho konanie bolo prerokované v pedagogickej rade za 1. štvrťrok,
  2. zákonní zástupcovia boli informovaní o nesplnení požiadaviek a
  3. zlepšenie nenastalo.

  žiak je klasifikovaný známkou 5 – nedostatočný.

   

  Plnenie odbornej praxe v študijnom odbore hotelová akadémia v 3. a 4. ročníku, kde žiaci mali určené absolvovanie náhradných aktivít, keďže u väčšiny žiakov nebolo možné realizovať danú prax v zariadeniach zmluvne zabezpečených školou z dôvodu ich zavretia,  sa žiakom do Preukazu praxe zapíše  počet hodín aktívnej účasti na náhradných daných aktivitách.

  Žiakom, ktorí praxovali v zariadeniach, ktoré boli otvorené a aktívne, zapíšu prevádzkari do Preukazu praxe počet odpracovaných hodín v ich prevádzke.

   

  1. Podľa § 55 ods. 10 školského zákona

  „V posledný vyučovací deň prvého polroka školského roka triedny učiteľ vydá žiakovi strednej školy výpis klasifikácie prospechu a správania žiaka za prvý polrok. Tento výpis nie je verejnou listinou. Vysvedčenie za prvý polrok sa vydáva na základe  žiadosti plnoletého žiaka, zákonného zástupcu žiaka.“

   

  1. Žiaci, ktorí niektoré zadané úlohy z jednotlivých predmetov z rôznych dôvodov neodovzdali a majú záujem o ich doplnenie pre zlepšenie hodnotenia v predmete, môžu tak učiniť do 15.01.2021 do 18.00 hod.( aj cez prázdniny).
  2. Na základe Rozhodnutia MŠVVaŠ SR č. 2020/18259:4-A1810 polročné prázdniny v termíne 1.februára 2021 sa neuskutočnia. Školské vyučovanie v druhom polroku školského roka sa začína 1.februára 2021 (pondelok).

   

  V Bratislave 17.12.2020

                                                                                                  Mgr.Soňa Bočáková, výkonná riaditeľka

   

   

   

   

   

 • Oznam pre stravníkov jedálne

  Od 01.01.2021 sa mení výška mesačného stravného nasledovne:

  • žiak SSOŠ HOST  38,80€ = 1,94€ * 20 dní (t.j. 1,41€ + réžia 0,53€ = 1,94€ á 1 deň)

  Bližšie informácie o stravovaní

  VEDÚCA ŠKOLSKEJ JEDÁLNE: Alžbeta Lauková

  Telefón: 0904 336 974 (nie sms)

  E-mail: laukova@zsriazanska.sk

   

 • 16. 12. 2020

  Aktualizovali sme modul Oznamy pre maturantov

 • IUVENTA - živé vysielanie na FB IUVENTY

  Milí žiaci,

  posielame Vám zoznam živých vysielaní IUVENTY - Slovenského inštitútu mládeže.

   

  Vysielanie jednotlivých webinarov je kazdy den v nizsie uvedenej hodine na facebooku IUVENTY. Kto by sa chcel pripojiť do Zoomu – moze tak urobit na linku, ktory najdete vzdy v komentaroch pod zivym vysielanim.

   

  Budem sa tesit, ked mi pomozete sirit tuto ponuku dalej, pripadne ju vyuzijete Vy.

  Dufam, ze mate pokojny cas a budte zdravi.

   

  15.12.2020 (16.00 h.) - Talkshow

  hostkou talkshow bude tentokrát Becca

  15.12.2020 (16.30 h.) - Shareuj, lajkuj, cvič: HOME CHALLENGE

  tréning s Lenkou a Mišom bude na posilnenie spodnej časti tela, hlavne nohy

  15.12.2020 (18.00 h.) - Grafická facilitácia s Adamom Latákom

  prečo by sme mali používať rámčeky, šípky a tieňovanie? Čo je to vizuálny slovník a prečo by sme si ho mali vytvoriť?

  16.12.2020 (16.00 h.) - Time management

  čo je to manažment vlastného času, ako ho využívať čo najlepšie a ako nepremárniť drahocenné hodiny svojho života

  16.12.2020 (18.00 h.) - Ako (ne)byť motivátor a predsa motivovať s Martinom Kurucom

  o sile vnútornej motivácie a prečo tá vonkajšia nie je vždy nevyhnutne zlá

  17.12.2020 (16.00 h.) - Udržateľný tanier s Rišom Medalom z CEA

  ako ovplyvňuje to, čo jeme klimatickú zmenu? Dokážeme správnym výberom potravín chrániť prírodu?

  Dajte nám vedieť aké máte stravovacie návyky vyplnením tohto dotazníka https://bit.ly/3nhfv61 a 3 účastníkov vylosujeme a odmeníme dobrotami pod vianočný stromček z EKO-BIO-FAIR obchodu Malý princ v Trenčíne.

  17.12.2020 (18.00 h.) -Ako (ne)vyhorieť

  o prevencii stresu, úzkosti a syndrómu vyhorenia pre pracovníkov s mládežou

  18.12.2020 (15.00 h.) - Strieborná ekonomika ako príležitosť pre mladých ľudí

  čo je to strieborná ekonomika, ako funguje strieborná ekonomika vo svete a u nás, reciprocita v striebornej ekonomike.

  18.12.2020 (16.00 h.) - Zdravý životný štýl

  globálne otázky, ako je kríza životného prostredia a pribúdajúce civilizačné ochorenia, dnes viac ako inokedy vyžadujú zmenu nášho životného štýlu

  18.12.2020 (18.00 h.) - "Online interaktívne" II

  interaktívne online nástroje využiteľné pri dištančnom vzdelávaní

   

  S pozdravom

   

  Ing. Dana Gavalierová

  regionálna koordinátorka - Trenčiansky kraj

  Odbor podpory práce s mládežou

   

 • Organizácia vyučovania v poslednom týždni kalendárneho roku

  Vážení rodičia, milí maturanti, milí  žiaci,

   

            prezenčnú formu vyučovania pre maturantov, ktorú sme maturantom ponúkli za určených podmienok MŠVVaŠ SR a ÚVZ SR, vedenie školy ruší pre malý záujem žiakov – maturantov (9 žiakov).

  Príprava školy , testovanie všetkých 19 zamestnancov školy na COVID-19, organizácia súbežne prebiehajúceho vyučovania dištančnou formou a prezenčnou formou pre ostatných maturantov a ostatných žiakov na tak krátky čas – 1 týždeň, je veľmi náročná. Pokiaľ by prejavili záujem maturanti vo väčšom počte (aspoň 20 žiakov z 35 maturantov), škola bola pripravená pre nich organizačne pripraviť prezenčné vyučovanie so všetkými danými podmienkami pre zachovanie zdravia a bezpečnosti žiakov aj zamestnancov školy.

   

            V nasledujúcom týždni od 14.12. do 18.12.2020 sa aktívne všetci zúčastníte dištančnej formy vyučovania, maturanti  sa budú venovať príprave na maturitnú skúšku zo slovenského jazyka a literatúry, anglického jazyka a odborných predmetov.

  Maturanti máte možnosť zopakovať si učivo a konzultovať k MS so všetkými vyučujúcimi  jednotlivých predmetov.   

   

  Milí  žiaci,

   

  žijeme v období, keď musíme rešpektovať takmer každodenné zmeny. Zimné prázdniny sa predĺžili, začínajú už 21.12.2020 a pokiaľ bude všetko v pohode, nastupujeme na prezenčné vyučovanie 11.01.2021. Využite čas voľna na relaxáciu, pomoc rodičom pred Vianocami, ale nezabudnite ani na prípravu do školy.

   

  Všetkým Vám aj Vašim rodičom a blízkym prajeme krásne a pokojné Vianoce, prežite ich hlavne v zdraví v kruhu najbližších.

   

  S pozdravom

   

                                                                Ing.Doc. Zoltán Zabák, riaditeľ školy

                                                                Mgr. Soňa Bočáková, výkonná riaditeľka

                                                                a celý kolektív pedagogických

                                                                a nepedagogických zamestnancov školy

   

 • 9. 12. 2020

  Aktualizovali sme modul Kam po strednej škole

 • Rozhodnutie vedenia školy ohľadom otvorenia školy

  Vážení rodičia, milí žiaci,

   

  určite sledujete situáciu v ťažkom období nášho súčasného života, v čase  nariadenia karantény  pre pandémiu COVID 19.

   

  Vzájomne sa kontaktujeme  len prostredníctvom informačných technológií, so žiakmi sa vidíme len na on-line vyučovaní a tak ako im, aj nám pedagógom chýba priamy kontakt  na „živo“. Škola je prázdna a taká pedagógom optimizmus nepridá, študenti sú síce 24 hodín  v domácom prostredí, ale tiež si takto študentský život nepredstavovali...

   

  Samozrejme  vítame možnosť opätovného návratu do štandardného života v škole v súlade s Rozhodnutím MŠVVaŠ SR č. 2020/18259:3-A1810 zo dňa 4.12.2020, Vyhláškou ÚVZ SR č. 32/2020 V.v. SR a Uznesením Vlády SR č. 760/2020 zo 4.12.2020, ale dané podmienky sú veľmi časovo a organizačne náročné nielen pre študentov a zákonných zástupcov ale aj pre samotnú školu. Možno to malo prísť skôr...

   

  Č to pre nás znamená:

   

  • pre študentov a jedného jeho zákonného zástupcu žijúceho v spoločnej domácnosti to znamená účasť na testovaní COVID 19 a preukázanie sa negatívnym testom nie starším ako 7 dní. Z toho vyplýva, že do Vianoc by to testovanie prebehlo povinne 2krát.
  • to isté platí aj pre všetkých zamestnancov školy. Aj vzhľadom na to, že vyše 50% žiakov   dochádza z iných miest do školy, nemôžeme ich a ich zákonných zástupcov žiadať, aby sa testovania zúčastnili v Bratislave, určite by využili testovacie miesto bližšie k bydlisku, teda časovo a organizačne škola nemá možnosť zabezpečiť zdravotnícky tím, organizovať a financovať vlastné testovacie miesto.

   

  Aj vzhľadom k tomu, že  pandemická krivka má opäť vzostupnú tendenciu, a po zvážení vyššie uvedených faktov, zriaďovateľ školy a vedenie školy rozhodli nasledovne:

   

  1. naďalej bude pokračovať dištančná forma vyučovania pre všetky ročníky tak ako doteraz, až do odvolania,
  2. pre žiakov V.A a IV.B , teda maturantov,  je daná možnosť prezenčnej formy vyučovania za vyššie uvedených podmienok,
  3. každý maturant a jeden jeho zákonný zástupca do 8.12.2020 do 12.00 hod. sa záväzne vyjadrí svojej triednej učiteľke, či sa za určených podmienok (žiak a jeden z členov spoločnej domácnosti sa preukážu negatívnym testom na COVID 19) zúčastní prezenčnej formy vyučovania už tento týždeň,
  4. vedenie školy po zhodnotení stavu oznámi maturantom organizačné pokyny k zvolenej forme vyučovania.

   

  Každá forma vyučovania a štúdia, či prezenčná, či dištančná,  si vyžaduje iné organizačné zabezpečenie. Veľmi náročná je aj kombinácia dištančnej formy a prezenčnej formy vyučovania.

   

  Milí maturanti,

  pre Vás je toto obdobie najnáročnejšie.

  Využite možnosť osobného kontaktu s vyučujúcimi, možnosť zopakovania a utriedenia učiva a konzultovať spoločne o témach, ktoré Vám nie sú úplne jasné.

   

  Vážení rodičia, milí žiaci,

  verte, pristupovali sme k tomuto rozhodnutiu veľmi uvážene. Veríme, že sa 8.1.2020 stretneme v škole. Veríme, že v novom roku 2021 nás čaká postupne opäť život ako predtým.

   

   

  S pozdravom

   

                                                           Doc.Ing.Zoltán Zabák, PhD, riaditeľ školy

                                                           Mgr.Soňa Bočáková, výkonná riaditeľka

                                                           a kolektív pedagogických a nepedagogických pracovníkov

 • Virtuálny DOD - viac ako 30 univerzít a fakúlt

  Dobrý deň,

   

  od budúceho týždňa začínajú Virtuálne dni otvorených dverí pre stredoškolákov. Posielame Vám návod, ako môžu študenti navštíviť vysielanie:

   

   

  V profile vysielajúcej vysokej školy sú:

  - krátke informácie o univerzite / fakulte

  - video s predstavením školy a odpoveďami na najčastejšie otázky študentov

  - okno online chatu, cez ktoré môžete komunikovať s vysokými školami

   

  Ak si chcú študenti pozrieť vysielanie konkrétnej univerzity alebo fakulty, je potrebné sa zaregistrovať. Funkcia registrácie bude prístupná v utorok od 7:55.


  Aktuálny zoznam vysokých škôl, ktorý si môžete pozrieť, ešte nie je konečný a čakáme na podklady od ďalších univerzít a fakúlt vo virtuálnom DOD.

   

  Vysielanie začína každý deň o 7.55. Vysoké školy budú v čase od 7.55 do 13.00 k dispozícií na "živé" odpovedanie otázok študentov cez online chat.


  Od 13.00 sa možnosť kladenia otázok cez chat uzavrie, avšak študenti si budú môcť prezrieť videá a profily VŠ až do 24.00 hod.


  V prípade, že budú mať študenti ďalšie otázky, môžu ich poslať vysokým školám cez email uvedený v profile vysokých škôl.

   

  Jednotlivé dni vysielania a zúčastnené VŠ nájdete na tomto linku: https://www.koncimskolu.sk/kamnavysoku/vdod

   

   

 • IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže: tento týždeň

   

  Milí žiaci, ak máte čas a chuť (vieme, že toho je teraz veľa), IUVENTA má na svojom FB tento týždeň každý deň o 16:00 zaujímavé živé vysielania:

  Už dnes o 16:00 bude vysielanie o Vermikompostére - kalifornské dážďovky

  Aj ďalšie dni sú super programy, vždy o 16.00 - zajtra idem pozrieť aj ja: Bistro Afrika - inscenácia,ktorá hovorí o stereotypoch voči Afrike a zároveň satirickým spôsobom zobrazuje slovenských "podnikateľov" a ľudí, ktorých vášne predbehli ich možnosti. Po pozretí inscenácie budete mať možnosť zúčastniť sa online workshopu s Ľubkou Šefčíkovou (PDCS) a samotnými hercami.

  Vaša adminka DW

  https://www.facebook.com/iuventa

 • 22. 11. 2020

  Aktualizovali sme modul Kam po strednej škole

 • 18.11.2020 - dištančné vzdelávanie

  Dobrý deň, vážení rodičia a milí žiaci,

  na deň 18.11.2020 (streda) bude prerušené on-line vyučovanie z dôvodu zasadnutia pedagogickej rady - 1/4 ročná klasifikačná porada.

  Dištančné vzdelávanie sa v tento deň bude konať, ale bez on-line hodín.

  Ďakujeme Vám za porozumenie

 • Zvonenie

  Dobrý deň,

  v prílohe nájdete "zvonenie" na on-line vzdelávaní. Stále platí to isté, ako v škole, pre istotu uvádzame aj tu :-)

 • 3.11.2020 - dištančné vzdelávanie

  Dobrý deň, vážení rodičia a milí žiaci,

  na deň 3.11.2020 (utorok) bude prerušené on-line vyučovanie z dôvodu zasadnutia pedagogickej rady - vyhodnotenie doterajšieho dištančného a on-line vzdelávania.

  Dištančné vzdelávanie sa v tento deň bude konať, ale bez on-line hodín.

  Ďakujeme Vám za porozumenie

 • Zoznam online-hodín

  Dobrý deň, milí rodičia a milí žiaci,

  v prílohe je zoznam on-line hodín vyznačený žltou farbou.

  Prípadné zmeny zo strany vyučujúcich (PN-ka, výpadok internetu a pod.) budú vyučujúci oznamovať na Edupage v správe pre žiakov.

  Taktiež žiadame žiakov a prosíme rodičov, aby neúčasť svojho dieťaťa na on-line vyučovaní hlásili cez Edupage (v module Žiadosť) triednemu učiteľovi alebo vyučujúcemu predmetu, ktorého sa žiak z objektívnych príčin nemohol zúčastniť.

  Prajeme si všetko zdravie a skorý návrat do školy, do práce, do prírody, do mesta, na kávičku, na všetko, čo teraz niektorí nesmieme a niečo čiastočne nemôžeme  ....

  S pozdravom a prianím všetkého zdravia,

  Denisa Walther - manažérka výchovno-vzdelávacieho procesu, výchovná a kariérna poradkyňa

   

strana:

Novinky

Kontakt

 • Súkromná stredná odborná škola HOST
  Riazanská 75, 831 03 Bratislava
 • +421 2 43420980
  +421 901 706 143

Fotogaléria