Navigácia

Zoznam predmetov

WWWNázovSkratka
Administratíva a korešpondencia ADK
Anglický jazyk ANJ
Animácia v cestovnom ruchu ACR
Animácia v hoteli ANH
Animačné a kongresové služby AKS
Animačné služby ANS
Aplikačné softvérové produkty ASP
Aplikovaná fyzika AFY
Aplikovaná informatika API
Aplikovaná psychológia APP
Automatizácia kancelárie AUK
Bázy dát BAD
Biológia BIO
Biológia a ekológia BIE
Biológia a výživa BIV
cvičenia z ANJ CAJ
Cvičenia z matematiky CVM
Cvičenia zo SJ CSJ
Cvičná firma CVF
Dejepis DEJ
Dejiny kultúry DEK
Ekológia EKL
Ekonomika EKO
Ekonomika cestovného ruchu ECR
Ekonomika podniku cestovného ruchu EPCR
Etická výchova ETV
Fyzika FYZ
Geografia GEG
Geografia cestovného ruchu GCR
Hotelierstvo HOT
Hotelový a gastronomický manažment HGM
Chémia CHE
Informačné technológie v E-obchode ITE
Informatika INF
Informatika a výpočtová technika IVT
Komunikácia v anglickom jazyku KOAJ
Komunikácia v nemeckom jazyku KONJ
Kongresové služby KOS
Konverzácia v anglickom jazyku KAJ
Konverzácia v nemeckom jazyku KNJ
Korešpondencia KOR
Manažérska informatika MAI
Manažment MAN
Manažment a marketing cestovného ruchu MMCR
Marketing MAR
Matematika MAT
Mediálna výchova MEV
Náboženská výchova NAB
Náuka o potravinách NAP
Náuka o výžive NAV
Nemecký jazyk NEJ
Občianska náuka OBN
Odborná anglická komunikácia OAJ
Odborná komunikácia v nemeckom jazyku ONJ
Odborná konverzácia v anglickom jazyku OKA
Podnikanie v cestovnom ruchu PCR
Podnikanie vo vidieckom cestovnom ruchu PVCR
Podnikateľská etika POE
Praktická časť odbornej zložky PČOZ
Praktická chémia PCH
Právna náuka PRN
Právo PRV
Právo v cestovnom ruchu PCR
Prax PRX
Projektovanie informačných systémov PIS
Propagácia a reklama PRR
Ruský jazyk RUJ
Seminár k tvorbe odborných prác SOP
Seminár z informatiky SIF
Seminár zo slovenského jazyka SSJ
Slovenský jazyk a literatúra SJL
Služby cestovného ruchu SCR
Sociálna komunikácia SOK
Spoločenská komunikácia SPK
Správanie SPR
Správanie SPR
Sprievodcovská činnosť SPČ
Sprievodcovské služby SPS
Španielsky jazyk SPJ
Taliansky jazyk TAJ
Technika administratívy TEA
Technika obsluhy TEO
Technológia prípravy pokrmov TPP
Technológia služieb cestovného ruchu TSCR
Telesná a športová výchova TSV
Telesná výchova TEV
Teoretická časť odbornej zložky TČOZ
Tvorba a správa webovej stránky TSW
Účtovníctvo ÚČT
Úvod do sveta práce USP
Základy ekológie ZAE
Životológia ZIV

© aScAgenda 2024.0.1436 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 21.09.2023

Oznamy

Kontakt

  • Súkromná stredná odborná škola HOST
    Pionierska 15, 831 02 Bratislava-Nové Mesto
  • +421 2 43420980
    +421 901 706 143

Fotogaléria