Navigácia

Vnútorný školský poriadok

Nadpis

Súkromná stredná odborná škola HOST

Pionierska 15,  831 02  Bratislava

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vnútorný poriadok školy

pre žiakov

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bratislava 01. 09. 2022

 

 

 

Preambula:

 

Súkromná stredná odborná škola HOST v Bratislave,  je výberovou strednou školou, ktorú si žiak zvolil dobrovoľne, a preto je povinný riadiť sa jej pravidlami a Vnútorným poriadkom.

 

      Vnútorný poriadok školy určuje základné práva a povinnosti žiakov školy počas štúdia na SSOŠ HOST. Je neoddeliteľnou súčasťou organizačného poriadku školy.

 

      SSOŠ HOST vo svojich vzdelávacích aktivitách vychádza zo vzdelávacích projektov v zahraničí, z Národného programu výchovy a vzdelávania v SR v najbližších 15 až 20 rokoch a vzdelávacej politiky EU. Zámerom vzdelávacích a školských aktivít je prepojenie s politikou zamestnanosti a prispôsobenie sa požiadavkám európskeho trhu práce. Z týchto aspektov profiluje aj študijné odbory, poskytuje vyššiu úroveň všeobecného vzdelania a konkrétnu prípravu odborného vzdelania pre aktuálne potreby rozvoja služieb, obchodu, cestovného ruchu, v európskom kontexte.

Cieľom SSOŠ HOST je výchova a príprava žiakov na vysokej morálnej úrovni a ich odborná príprava z hľadiska

 • cudzích jazykov, efektívnych komunikačných schopností, zvládnutia aplikácie informačných technológií a informačných systémov v profilujúcich odboroch, vedomostí v ekosociálnej oblasti, personálneho manažmentu, právnych, ekonomických a finančných základov podnikania, manažérskych princípov a predpokladov podnikania,
 • profesionálnych kompetencií, ďalšieho odborného profilovania a vstupu do sféry práce,
 • praktického ovládania riadiacich, výkonných a praktických činností odborného zamerania školy,

aby absolventi tejto školy mali široké uplatnenie vo  svojej profesii a boli vo svojom živote úspešnými a vyhľadávanými odborníkmi.

Pre naplnenie týchto zámerov je nevyhnutné, aby žiaci školy dodržiavali a rešpektovali pravidlá Vnútorného poriadku školy, ktoré napomôžu  ich úspešnosti v štúdiu a v budúcom povolaní.

Vnútorný  poriadok školy je tvorený v súlade so Zákonom NR SR č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

Škola bude dôsledne dodržiavať Deklaráciu práv dieťaťa a Listinu základných práv a slobôd vo vzťahu k žiakom, učiteľom a ostatným zamestnancom školy. Vnútorný poriadok vydáva riaditeľstvo školy ako prílohu k Pracovnému  a organizačnému poriadku SSOŠ HOST v Bratislave.

 

A. Všeobecné ustanovenia

 

I. Organizácia vyučovacieho dňa

 

 1. Vyučovací proces sa riadi platným rozvrhom hodín, ktorý schválilo vedenie školy. Rozvrh hodín je povinný rešpektovať každý žiak a pedagogický pracovník.
 2. Dopoludňajšie vyučovanie začína spravidla o 8.00 hod. (najskôr o 7.05 hod.) a končí o 13.30 hod. Popoludňajšie vyučovanie začína o 14.00 hod. a končí o 15.35 hod. ( najneskôr  o 16.25 hod.)

 

Rozvrh vyučovania:

                                              

0. hodina  -    7.05 -   7.50 hod.          10´

1. hodina  -    8.00 -   8.45 hod.          10´

2. hodina  -    8.55 -   9.40 hod.          10´

3. hodina  -    9.50 - 10.35 hod.          20´

4. hodina  -  10.55 - 11.40 hod.          10´

5. hodina  -  11.50 - 12.35 hod.          10´

6. hodina  -  12.45 - 13.30 hod.          30´

7. hodina  -  13.45 - 14.30 hod.            5´          

8. hodina  -  14.35 - 15.20 hod.            5´

 

               

Súvislá prax žiakov:

 

informačné technológie a informačné služby v cestovnom ruchu

  I. ročník  -  -   

 II. ročník  -  -    

III. ročník  -  2 týždne - odborná,  prázdninová - 2 týždne

IV. ročník  -  2 týždne - odborná

Odbor hotelová akadémia

  I. ročník  -   

 II. ročník  -                                      3 týždne – odborná,   prázdninová – 4 týždne                       

III. ročník  -  6 hod./týž.,                 6 týždňov - odborná,   prázdninová – 4 týždne

IV. ročník  -  6 hod./týž.,                 6 týždňov - odborná,   prázdninová – 4 týždne                                             

 V. ročník  -                                 2 týždne – odborná manažérska prax

 

Žiaci PMŠ odbor cestovný ruch - absolvujú súvislú prax 3 týždne – 120 hodín v I. ročníku a 2 týždne – 40 hodín  v II. ročníku.

Žiaci PMŠ odbor hotelová akadémia:

I. ročník - 6 hod./týž.,      4 týždne - odborná,   prázdninová – 4 týždne                       

II. ročník - 6 hod./týž.,     4 týždne - odborná 

 

 II. Práva a povinnosti žiaka a zákonného zástupcu žiaka

 

1. Každý žiak má právo:

 

a)  na rovnoprávny prístup ku vzdelávaniu

b) na individuálny prístup rešpektujúci jeho schopnosti a možnosti, nadanie a zdravotný stav v rozsahu ustanovenom školským zákonom

c) na úctu k jeho vierovyznaniu, svetonázoru, národnostnej a etnickej príslušnosti

d) na poskytovanie poradenstva a služieb spojených s výchovou a vzdelávaním

e) na výchovu a vzdelávanie v bezpečnom a hygienicky vyhovujúcom prostredí

f) na organizáciu výchovy a vzdelávania primeranú jeho veku, schopnostiam, záujmom, zdravotnému stavu a v súlade so  zásadami psychohygieny (počet a dĺžka prestávok, dĺžka vyučovania v jednom celku)

g) na úctu k svojej osobe a  zabezpečenie ochrany proti fyzickému, psychickému a sexuálnemu násiliu

h) na slobodnú voľbu voliteľných a nepovinných predmetov v súlade so svojimi možnosťami, záujmami a záľubami v rozsahu ustanovenom vzdelávacím programom

m) na informácie týkajúce sa jeho osoby a jeho výchovno-vzdelávacích výsledkov

n)  byť zvolený do Rady školy, prípadne Rady študentov a pôsobiť v nej (pokiaľ je na škole zriadená)

b) prostredníctvom zvoleného zástupcu žiakov spolupodieľať sa na činnosti Rady školy, prípadne Rady študentov, (predkladať pripomienky, podnety, návrhy, opatrenia

e) na kvalitné vyučovanie vo zvolenom študijnom odbore

f) na komunikáciu s nadriadenými v duchu zásad humanity a tolerancie

g) vysloviť svoj názor a klásť otázky k prebratej téme

h) na zdôvodnenie klasifikácie a analýzu chýb v písomných a grafických prácach

i)  požiadať o komisionálne skúšanie (prostredníctvom zákonného zástupcu žiaka, pokiaľ nedovŕšil 18 rokov)

j) podľa vlastného záujmu zapojiť sa do niektorej z  foriem záujmovej činnosti (športové súťaže, tvorba a vydávanie časopisu, účasť v literárnych súťažiach, SOČ, športová činnosť a iné)

 

2. K povinnostiam žiaka patrí:

 

 1. neobmedzovať svojim konaním práva ostatných osôb zúčastňujúcich sa výchovy a vzdelávania
 2. dodržiavať školský poriadok a ďalšie vnútorné predpisy školy a pokyny pracovníkov školy
 3. pravidelne sa zúčastňovať na výchove a vzdelávaní a riadne sa vzdelávať
 4. osvojiť si vedomosti a zručnosti a získať návyky poskytované strednou školou, pripravovať sa na tvorivú prácu a odbornú činnosť v povolaní
 5. osvojovať si zásady vlastenectva, humanity, demokracie a správať sa podľa nich, byť disciplinovaný, plniť pokyny pedagogických pracovníkov a iných pracovníkov školy a správať sa v škole a mimo nej tak, aby robil česť škole i sebe 
 6. dbať o dobré meno školy, svojím správaním toto meno nepoškodzovať a dbať, aby svojím konaním nepoškodzoval povesť školy a nekonal proti jej záujmom
 7.  Na začiatku vyučovacej hodiny musí byť žiak na svojom mieste.  Tri oneskorené príchody na vyučovaciu hodinu sa počíta ako  jedna neospravedlnená hodina.
 8. na vyučovacej hodine sa slušne správať, na hodinu prísť pripravený,  plniť príkazy vyučujúceho, aktívne pracovať a nerušiť vyučovací proces, ak si tieto povinnosti žiak počas riadneho vyučovacieho procesu neplní, je povinnosťou žiaka, nahradiť si nesplnené úlohy po vyučovaní , vyučujúci bude informovať zákonného zástupcu žiaka ( resp. objednávateľa na základe zmluvy podpísanej na začiatku štúdia)
 9. podľa pokynov vyučujúcich nosiť do školy  vyučovanie pomôcky. Pokiaľ sa z odôvodnených príčin nemohol na vyučovanie pripraviť, vypracovať domácu úlohu, alebo splniť iné povinnosti,  ospravedlní sa pred začiatkom hodiny (samozrejme je braná do úvahy aj periodicita takýchto ospravedlnení).
 10. dodržiavať zásady slušného správania, vyjadrovania a vzájomnej úcty. Voči spolužiakom sa správa priateľsky, nešikanuje a netyranizuje ich. Neubližuje im ani fyzicky, ani slovne. V rozhovore nepoužíva vulgárne výrazy, nadávky a hanlivé výrazy (nepýta peniaze, desiatu ani iné predmety).
 11. chrániť si vlastné zdravie i zdravie iných, dbať o čistotu a poriadok a pomáhať pri udržiavaní poriadku v škole a jej okolí, dbať o čistotu a estetický vzhľad učební a ostatných priestorov školy.(v učebniach po skončení vyučovania vyčistiť svoju lavicu a vyložiť na ňu svoju stoličku), dbať na svoj zovňajšok, čistotu a dodržiavať záväzné hygienické pokyny, ktoré platia na pracoviskách jeho budúceho povolania (nenosiť do školy ozdobné predmety na tvári, chlapci na ušiach, šperky resp. dlhé ani umelé nechty na odborné predmety – HA) nie je povolené výstredné oblečenie odhaľujúce dekolt, pupok..., tepláky. Oblečenie nesmie obsahovať hanlivé a znevažujúce nápisy, nápisy propagujúce drogy, rasizmus a násilie.
 12. pri neúčasti na vyučovaní,  alebo činnosti organizovanej školou (choroba alebo iný dôvod),  ohlásiť túto skutočnosť škole a rešpektovať pravidlá uvoľňovania z vyučovania a ospravedlňovania absencie (viď. Pravidlá ospravedlňovania)
 13. chrániť majetok školy pred poškodením, zničením alebo stratou, hospodárne zachádzať s učebnicami a učebnými pomôckami. Pokiaľ spôsobí škodu,  musí ju nahradiť. Ak sa nezistí pôvodca,  prechádza táto povinnosť na triedny kolektív, alebo celú školu.
 14. zdržiavať sa v čase vyučovania v priestoroch vyhradených  SSOŠ HOST a nenarušovať vyučovací proces a vzťahy so žiakmi inej školy, sídliacej v budove školy
 15. opustiť priestory SSOŠ HOST len so súhlasom triedneho učiteľa, prípadne pedagogického dozoru, len na základe priepustky. Budovu opúšťa cez centrálny vchod a rešpektuje premávku na ceste pred budovou, ide len cez prechod pre chodcov.  Žiak má nárok navštíviť priestory spoločnej „relax“ miestnosti  počas obedovej prestávky (pokiaľ nebude vedúcim pedagógom zadané inak). V iných časoch sa v jedálni stravník nemá nárok zdržovať. Žiak má nárok navštíviť bufet, pokiaľ bude zriadený, počas prestávok bez obmedzenia výučby, t. j. nie je dovolené opustiť triedu skôr ako zazvoní na prestávku a taktiež je nutné byť v triede pred zazvonením na hodinu.
 16.  ak má vyučovanie v odbornej učebni, premiestni sa k nej včas, ešte cez prestávku sa prezlečie do čistého a vyžehleného pracovného odevu a prislúchajúcej obuvi. Nesplnenie tejto povinnosti sa bude považovať ako ohrozenie  bezpečnosti práce. Žiak, ktorý si svoju hore uvedenú povinnosť nesplní, bude vykonávať náhradnú činnosť prislúchajúcu danému odbornému predmetu a následne bude vyzvaný zákonný zástupca o zabezpečenie nápravy.
 17. s) ak sa zdržuje v „relax“ miestnosti, správa sa  disciplinovane a rešpektuje vyučujúcich a pedagógov a ich pokyny. Pred opustením miestnosti po sebe uprace.
 18.  absencia žiaka na odbornej praxi musí byť odpracovaná v náhradnom termíne určenom školou, je podmienkou ročníkového vysvedčenia, prípadne výučného listu

 

3. Žiakovi nie je dovolené:

 

 1. prijímať návštevy v škole, okrem návštevy rodiča alebo súrodenca
 2. fajčiť v priestoroch školy a jej blízkom okolí, pri činnostiach organizovaných školou, v zmysle Zákona SNR č. 67/97 Z. z., §7, ods.1,  o ochrane nefajčiarov (ani pred areálom školy)
 3. užívať a byť závislým na drogách a iných omamných látkach, ani ich prinášať do školy a na činnosti organizované školou
 4. zneužívať spolužiakov a iných žiakov školy na posluhovanie a týchto akokoľvek šikanovať. Sú prísne zakázané akékoľvek prejavy kyberšikany, či iného rizikového správania prostredníctvom nástrojov mobilnej komunikácie a internetu. Pri prevencii a riešení problémov šikanovania využívame informácie zo stránky www.bezpecnaskola.sk, ide o projekt podporovaný Radou vlády Slovenskej republiky pre prevenciu kriminality. Cieľom školy je zvýšiť úroveň bezpečnosti v škole a vytvoriť tak prostredie, ktoré zabezpečuje zdravý vývin žiaka po všetkých stránkach – fyzickej, psychickej, osobnostnej, emocionálnej, sociálnej, morálnej. Škola kladie dôraz  na predchádzanie negatívnym javom, budovanie pozitívnej atmosféry v škole a posilňovanie vzájomných vzťahov.   
 5. zneužívať sociálne siete v niektorom z nasledujúcich bodov:
  1.  zverejniť  dôverné údaje, fotografie alebo videozáznamy zo školy (bitky v škole, záznamy z vyučovacích hodín natočené bez vedomia učiteľa, záznamy urobené počas prestávok, ktoré by poškodzovali dobré meno školy...)
  2. ohováranie spolužiakov alebo učiteľov
  3. vyhrážanie sa
  4. zneužívanie identity (vytvorenie profilu s použitím cudzích osobných údajov)
 6. v prípade porušenia vyššie uvedených bodov, bude táto skutočnosť riešená a prerokovaná vo výchovnej komisii a pedagogickej rade, žiakovi bude udelené výchovné opatrenie a to aj v prípade, že k danej skutočnosti nedošlo v škole ale v domácom prostredí
 7. prinášať do školy, alebo na činnosti organizované školou, veci ohrozujúce zdravie a veci, ktoré by mohli rozptyľovať pozornosť ostatných žiakov pri vyučovaní, tiež vyššie peňažné čiastky, prípadne iné cenné predmety
 8. podvádzať pri skúškach (ústnych i písomných), s cieľom získať lepšie hodnotenie
 9. znečisťovať steny, lavice a ničiť zariadenia učebne  a ostatných priestorov školy
 10. používať vulgárne výrazy
 11. používať mobilný telefón; počas vyučovacej hodiny musí byť telefón (a iné elektronické prístroje) vypnutý a odložený v taške. V prípade, že po príchode pedagóga na vyučovaciu hodinu žiak nemá odložený svoj mobilný telefón (iné elektronické zariadenia) v taške,  dobrovoľne  ho odloží na začiatku vyučovacej hodiny do úložného boxu v triede, odkiaľ si ho po skončení hodiny  môže zobrať. Strata telefónu sa nevzťahuje na  poistenie žiaka. Pri nedodržaní tohto pokynu,  učiteľ vyžiada mobilný telefón od žiaka a odovzdá ho vedeniu školy, zaznamená priestupok do triednej knihy. Nedodržiavanie týchto zákazov bude mať vplyv na hodnotenie správania sa žiaka, až po možnosť jeho vylúčenia zo školy.
 12. používať súkromné elektrospotrebiče (varné kanvice, kulmy a žehličky na vlasy a iné)

 

4. Zákonný zástupca má právo:

 

 1. žiadať, aby sa v rámci výchovy a vzdelávania v škole poskytovali žiakom informácie a vedomosti vecne a mnohostranne v súlade so súčasným poznaním sveta a v súlade s princípmi a cieľmi výchovy a vzdelávania
 2. oboznámiť sa s výchovno-vzdelávacím programom školy a školským poriadkom
 3. byť informovaný o výchovno-vzdelávacích výsledkoch svojho dieťaťa
 4. na poskytnutie poradenských služieb vo výchove a vzdelávaní svojho

dieťaťa

 1. zúčastniť sa výchovy a vzdelávania po predchádzajúcom súhlase riaditeľa školy
 2. vyjadrovať sa k výchovno-vzdelávaciemu programu školy prostredníctvom orgánov školskej samosprávy
 3. byť prítomný na komisionálnom preskúšaní svojho dieťaťa po predchádzajúcom súhlase riaditeľa školy

 

5. Zákonný zástupca je povinný:

 

 1. vytvoriť pre dieťa podmienky na prípravu a vzdelávanie v škole a na plnenie školských povinností
 2. dodržiavať podmienky výchovno-vzdelávacieho procesu určené školským poriadkom
 3. dbať na sociálne a kultúrne zázemie dieťaťa a rešpektovať jeho špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby
 4. informovať školu o zmene zdravotnej spôsobilosti jeho dieťaťa, jeho zdravotných problémoch alebo iných      závažných skutočnostiach, ktoré by mohli mať vplyv na priebeh výchovy a vzdelávania
 5. nahradiť škodu, ktorú žiak úmyselne zavinil
 6. prihlásiť dieťa na plnenie povinnej školskej dochádzky a dbať o to, aby dieťa dochádzalo do školy pravidelne a včas, dôvody neprítomnosti dieťaťa v škole doloží dokladmi v súlade so školským poriadkom
 7. ak sa žiak nemôže zúčastniť na výchove a vzdelávaní v škole, oznámiť škole bez zbytočného odkladu príčinu jeho neprítomnosti. Za dôvod ospravedlnenej neprítomnosti sa uznáva najmä choroba(viď. bod VII. Pravidlá ospravedlňovania)

 

 III. Výchovné opatrenia a klasifikácia

 

      Výchovnými opatreniami sú pochvaly, iné ocenenia a opatrenia na posilnenie disciplíny žiakov.

 

 

 1. Pochvala triednym učiteľom
 • za výborný prospech - prospel s vyznamenaním (do 1,5)
 • za najviac 10 (ospravedlnených) vymeškaných hodín,  podľa individuálneho posúdenia triedneho učiteľa
 • za reprezentáciu triedy a školy
 • za príkladné slušné správanie a utváranie dobrých vzťahov v triede, príkladný vzťah ku škole

 

2. Pochvala riaditeľom školy

 • za výborný prospech - 1,0
 • za vzornú dochádzku - 0 vymeškaných hodín u prospievajúcich žiakov,  podľa individuálneho posúdenia triedneho učiteľa
 • za úspešnú reprezentáciu školy
 • za nezištnú pomoc, vysoko humánny prístup k ľuďom, príkladný čin, verejné uznanie inou osobou,  alebo inštitúciou, ....

 

3. Napomenutie triednym učiteľom

Za jednorazové porušenie Vnútorného poriadku:

-     neplnenie základných povinností

 • neskorý príchod na vyučovanie
 • zápis v triednej knihe
 • nevhodná úprava zovňajšku
 • neprezúvanie sa v priestoroch školy (podľa pokynov vedenia školy)
 • nesplnenie povinnosti týždenníkov
 • neúmyselné nevhodné správanie voči učiteľom a zamestnancom školy
 • iné menej závažné priestupky,  podľa posúdenia triednym učiteľom, vyučujúcim,  alebo žiackym kolektívom
 • nedovolené používanie mobilného telefónu : 1- krát

 

4. Pokarhanie triednym učiteľom

 • za menej ako 5 hodín neospravedlnenej absencie
 • za opakujúce sa priestupky v bode 3,
 • za organizované a kolektívne nabádanie na porušenie Vnútorného poriadku
 • nedovolené používanie mobilného telefónu : 2- krát
 • náznak šikanovania, po výchovnom pohovore s výchovnou poradkyňou školy sa šikanovanie nezopakuje

 

5. Pokarhanie riaditeľom školy

 • za 5 - 8 hodín neospravedlnenej absencie
 • za podvádzanie
 • za fajčenie, požívanie alkoholických nápojov a iných druhov toxických látok v školských priestoroch a na školskej akcii
 • za opakujúce sa neslušné správanie
 • nedovolené používanie mobilného telefónu : 3-krát
 • náznak šikanovania, ak sa po výchovnom pohovore s výchovnou poradkyňou školy a členom vedenia školy a po upozornení zákonného zástupcu žiaka šikanovanie zopakuje

 

6. Zníženie známky zo správania na stupeň 2 (uspokojivé)

 • za 9 - 15 hodín neospravedlnenej dochádzky
 • za opakované fajčenie v priestoroch školy, používanie alkoholických nápojov a iných druhov toxických látok  v školských priestoroch a na školských akciách
 • za prinášanie do školy,  alebo na činnosti organizované školou,  veci ohrozujúce život a zdravie a veci rozptyľujúce pozornosť žiakov pri vyučovaní
 • za znemožňovanie vyučovacieho procesu a prevádzky školy
 • za opakujúce sa zápisy v triednej knihe, vrátane používania mobilného telefónu na vyučovacej hodine
 • za úmyselné poškodenie školského zariadenia
 • nedovolené používanie mobilného telefónu : 4 až 5-krát

 

7. Zníženie známky zo správania na stupeň 3 (menej uspokojivé)

 • za 16 - 30 hodín neospravedlnenej dochádzky
 • za opakujúce sa závažné priestupky v bode 6
 • za krádež
 • za úmyselné ublíženie na zdraví
 • za šikanovanie a vydieranie
 • za vandalizmus
 • za úmyselné a preukázateľné poškodenie,  alebo zničenie majetku školy vo výške do 35 €

-     nedovolené používanie mobilného telefónu : 6-krát

-     žiak je vodcom alebo jedným z vodcov skupiny zúčastňujúcej sa na šikanovaní jedného alebo viacerých  spolužiakov, po výchovnom opatrení udelenom vedením školy, prípadne pedagogickou radou školy a po         upozornení zákonného zástupcu žiaka sa šikanovanie naďalej opakuje.

 

Pri znížení známky zo správania na stupeň 3,  možno podľa závažnosti priestupku, uložiť žiakovi i disciplinárne opatrenia a to podmienečné vylúčenie zo školy,  so skúšobnou lehotou najviac 1 rok.

 

8. Zníženie známky zo správania na stupeň 4 (neuspokojivé)

 • za 31  a viac hodín neospravedlnenej dochádzky
 • za nesplnenie podmienky uloženej pri podmienečnom vylúčení zo školy
 • za spáchanie takého činu, ktorým by bola ohrozená výchova ostatných žiakov
 • za preukázateľnú krádež osobných vecí, peňazí spolužiakov, pracovníkov školy, bez ohľadu na výšku škody spôsobenú krádežou
 • za preukázateľne spôsobenú škodu nad 35 EUR
 • za trestné činy a priestupky poškodzujúce dobré meno školy
 • nedovolené používanie mobilného telefónu : 6 a viac krát
 • žiak je vodcom alebo jedným z vodcov skupiny zúčastňujúcej sa na šikanovaní jedného alebo viacerých spolužiakov, po výchovnom opatrení udelenom vedením školy, prípadne pedagogickou radou školy a po upozornení zákonného zástupcu žiaka sa šikanovanie naďalej opakuje.

 

     Pri znížení známky zo správania na stupeň 4,  možno žiakovi uložiť i disciplinárne opatrenia podľa závažnosti priestupku a to podmienečné vylúčenie zo školy so skúšobnou lehotou najviac 1 rok a vylúčenie žiaka zo štúdia na strednej škole.

Ak žiak svojim správaním a agresivitou ohrozuje bezpečnosť a zdravie ostatných žiakov, narúša výchovu a vzdelávanie do takej miery, že znemožňuje ostatným účastníkom výchovy a vzdelávania vzdelávanie, riaditeľ školy môže použiť ochranné oparenie, ktorým je okamžité vylúčenie žiaka z výchovy a vzdelávania a bezodkladne privolá:

 

a) zákonného zástupcu

b) zdravotnú pomoc

c) Policajný zbor

 

Pravidlá klasifikácie:

  1. Klasifikáciu predmetu nemôže ovplyvňovať správanie sa žiaka. Predmet a správanie sú hodnotené samostatne podľa Metodického pokyn č. 11/2011-R, ktorým sa upravuje postup hodnotenia a klasifikácie žiakov stredných škôl v SR, s platnosťou od 1.septembra 2011.
  2. Hodnotenie žiaka  štvrťročne oznamujú vyučujúci do preukazu študenta, jednotlivé známky z daného predmetu oznamujú cez IŽK 2- krát mesačne.
  3. Pri písomných previerkach sa môže žiak hodnotiť percentom úspešnosti, pre ktoré platí klasifikácia známok podľa jednotlivých predmetových komisií, platných podľa školského vzdelávacieho programu.
  4. Percentom úspešnosti sa hodnotia i prípadné testy zadávané zriaďovateľom školy a všetky písomné previerky.

 

B. Zásady správania žiakov

 

I. Oslovenie a pozdravy

 

  1. Žiaci zásadne oslovujú pracovníkov školy: pán/pani riaditeľ/ka, pán/pani zástupca/kyňa, pán učiteľ, pani učiteľka
  2. Žiaci zdravia pozdravom: „Dobrý deň“ (Dobré ráno, Dobrý večer).
  3. Žiaci zdravia všetkých zamestnancov školy a dospelých návštevníkov školy. Je slušné pozdraviť v budove aj pedagógov susednej školy.
  4. Žiaci zdravia vyučujúceho na začiatku a na konci hodiny tak, že vstanú. Ak príde do triedy iný vyučujúci,  alebo iná dospelá osoba, postavia sa. Pri ich odchode ich žiaci tiež zdravia postavením sa. Sadajú si na pokyn vyučujúceho.
  5. V priebehu vyučovacieho dňa,  pri viacnásobnom stretnutí pracovníka školy,  zdravia iba pri prvom stretnutí.
  6. Žiaci zdravia pedagogických pracovníkov a všetkých pracovníkov školy, aj pri stretnutí mimo budovy školy.

 

II. Príchod žiakov do školy

 

  1. Žiaci prichádzajú do školy 15 minút pred začiatkom vyučovacej hodiny  a to vstupnými dverami budovy školy, nepoužívajú výťah, pešo prejdú na 2. poschodie do priestorov SSOŠ-HOST ( výťah slúži len pre návštevy v budove). Školskú časť budovy otvára p. asistentka a zatvára službukonajúci dozor o 7:55 hod. Žiakov, ktorí prídu neskoro na vyučovanie, vpustí službukonajúci dozor do budovy až o 8.15 hod. a žiak, ktorý mešká, vstupuje do triedy  po vyzvaní  pedagóga, najneskôr do 8:20 hod. Pri vstupe do budovy,  v prípade potreby, sa žiaci preukážu žiackym preukazom.
  2. V prípade príchodu na druhú a ďaľšiu vyučovaciu hodinu, dodržujú čas otvárania budovy, po otvorení sa zdržiavajú  vo vestibule školy, správajú sa nehlučne, aby nerušili priebeh vyučovania.
  3. Pred vstupom do budovy školy, si žiaci dôkladne očistia obuv a prezujú sa do zdravotne nezávadných prezuviek. Prezuvkami nemôže byť športová obuv, obuv určená na hodiny telesnej výchovy (tenisky), ani prezuvky s čiernou, podlahu znečisťujúcou podrážkou, ani topánky na vysokých podpätkoch u dievčat.
  4. Každej triede na začiatku školského roka pridelí triedny učiteľ osobné skrinky. Každý žiak je povinný si prenajať skrinku na odkladanie svojich osobných vecí, ktorá sa nachádza v priestore chodby. Ak si žiak nechá veci v priestoroch školy mimo svojej skrinky, nie je možné, aby mu škodu  hradila poisťovňa. Žiak nesmie chodiť v priestoroch školy bez prezutia, po skončení vyučovania si môže ponechať prezuvky v skrinke.
  5. Žiak je prezlečený a prezutý počas celého pobytu v škole,  aj v čase popoludňajšieho vyučovania, kabát a topánky ponecháva  vo svojej skrinke.
  6. Čas od príchodu do školy do začiatku vyučovania, žiak využíva na opakovanie učiva a prípravu na vyučovanie. V tomto čase nevypracúva písomné a grafické domáce úlohy, ktoré mu boli  uložené v predchádzajúcich dňoch. Domáce úlohy si žiaci píšu doma.

 

III. Správanie žiakov na vyučovaní

 

 1. Žiak prichádza na vyučovanie a všetky školské podujatia včas, riadne pripravený, so všetkými učebnými potrebami, ktoré podľa rozvrhu hodín potrebuje na vyučovanie. Veci potrebné na hodinu má pripravené na lavici. Ostatné veci má uložené v taške. Počas vyučovacej hodiny nesmú byť na lavici žiaka potraviny a fľaše s nápojmi!
 2. Žiak nosí do školy iba tie veci, ktoré nevyhnutne potrebuje na vyučovanie. Nenosí do školy drahé predmety a také veci, ktoré by narúšali pozornosť spolužiakov, prípadne by mohli narušiť výchovu žiakov (zbrane, výbušniny, drahé šperky, nevhodnú literatúru, väčšiu sumu peňazí, zvieratá,  hudobné nástroje, elektrické spotrebiče, MP3 prehrávače,...). Žiak má zakázané používať mobilný telefón počas vyučovacej hodiny.  Pri jeho odcudzení, alebo strate,  škola  nezodpovedá za vzniknutú škodu.
 3. Žiak očakáva príchod vyučujúceho v triede, v prípade vyučovania v odbornej učebni -  pred učebňou.
 4. Žiak na vyučovaní sedí slušne, pozorne sleduje učiteľov výklad i odpovede spolužiakov, svedomito a aktívne pracuje, nenašepkáva, neodpisuje a neruší vyučovanie.
 5. Pri skúšaní má žiak učebnice a zošity zatvorené.
 6. Ak chce žiak odpovedať alebo sa vyučujúceho niečo spýtať, hlási sa zdvihnutím ruky. Ak je žiak vyvolaný, postaví sa, stojí vzpriamene, odpovedá nahlas a zreteľne. Sadne si len na pokyn vyučujúceho. Hovoriť bez dovolenia je prejavom neslušnosti. Podobne nezdvorilé je,  počas vyučovania  žuť žuvačku. V prípade budúcich manažérov je to vážny priestupok.
 7. V odborných učebniach,  učebniach výpočtovej techniky, učebni etickej výchovy, telocvični a pod., sa žiak riadi osobitnými pravidlami umiestnenými v učebni a pokynmi vyučujúceho.
 8. Ak sa žiak na vyučovanie nepripraví,  alebo nemá domácu úlohu, ospravedlní sa pred začiatkom hodiny a uvedie dôvod nepripravenia sa. Ospravedlnenie počas hodiny,  nemusí vyučujúci akceptovať.
 9. Za opakované narušovanie vyučovania a pri zvlášť závažnom priestupku žiaka, vyučujúci privedie žiaka na pohovor k výkonnej riaditeľke.
 10. Žiak môže opustiť triedu  alebo určené pracovné miesto len so súhlasom vyučujúceho.
 11. Pred opustením triedy,  žiak urobí vo svojom okolí poriadok.  Žiak si vyčistí si úložný priestor v lavici, lavicu a jej okolie. Odpadové koše sú súčasťou každej učebne, na plastový odpad slúžia žlté označené odpadové nádoby na každej chodbe. Za celkový poriadok triedy zodpovedajú týždenníci.
 12. Na exkurziách, výletoch a akciách mimo školy, sa žiak riadi pokynmi pedagogického dozoru, bez jeho vedomia sa nevzďaľuje od ostatných spolužiakov, dodržiava zásady BOZ.
 13. Žiak je povinný hlásiť každý úraz, ktorý sa stal v priebehu vyučovania alebo školskej akcie, príslušnému vyučujúcemu, alebo triednemu učiteľovi.
 14. Žiak hlási vyučujúcemu alebo triednemu učiteľovi akúkoľvek technickú  závadu, ktorú spôsobil alebo zistil (napríklad pokazená stolička, splachovanie na toaletách, tečúci kohútik a pod.)

 

IV. Správanie žiakov cez prestávky

 

 1. Cez prestávku sa žiaci spoločne disciplinovane presunú k triede  alebo k odbornej učebni, určenej v rozvrhu hodín len s vyučujúcim, ktorý daný predmet vyučuje. Nepresúvajú sa sami a nečakajú na chodbe bez vyučujúceho. Počas veľkej prestávky sa žiak môže zdržovať v „relax“ miestnosti.
 2. V prípade, že počas prestávky žiak zostáva v triede, pripraví si pomôcky na ďalšiu vyučovaciu hodinu, nadesiatuje sa. Správa sa pokojne, umožní spolužiakom nerušene sa pripravovať na nasledujúcu hodinu. Nevyrušuje hlučným a vyzývavým správaním, nebije sa, nebehá po triede,  ani po chodbe, neničí z nudy školské zariadenie, nekričí. Žiak sa správa tak, aby svojim chovaním nerušil ostatných žiakov pri príprave na ďalšiu vyučovaciu hodinu a rešpektoval právo spolužiakov na oddych  počas prestávky a desiatovanie .
 3. Žiak sa počas malých prestávok zdržiava v triede alebo na chodbe školy, správa sa slušne a v žiadnom prípade neopúšťa budovu školy.
 4. V čase veľkej prestávky môže žiak navštíviť bufet, pokiaľ bude zriadený, môže využívať automaty na nápoje a potraviny, zdržiava sa na chodbe SSOŠ HOST  alebo v triede,  pritom sa však správa disciplinovane. V žiadnom prípade neopúšťa budovu školy.
 5. V priestoroch školy udržiava poriadok. Papiere a odpadky patria do košov. Žiak sa nezdržiava zbytočne ,na toaletných zariadeniach, nehádže smeti a odpadky do záchodových mís, pisoárov a umývadiel.
 6. Za poriadok na chodbách a v triede po skončení každej prestávky,  zodpovedajú týždenníci tried a tiež  zabezpečujú poriadok na  chodbe.
 7. Po zazvonení na vyučovaciu hodinu žiaci v triede čakajú na príchod vyučujúceho. Ak sa vyučujúci   v priebehu 5 minút nedostaví na vyučovanie, oznámi to predseda triedy  zástupkyni, prípadne  tajomníčke riaditeľa školy.
 8. K tajomníčke riaditeľa školy smú ísť žiaci len cez veľkú prestávku  alebo po vyučovaní, počas úradných hodín (administratívne a organizačné náležitosti). Všetky písomnosti a potvrdenia počas školského roka,  si žiaci vybavujú až po podpísaní dokladov  triednym učiteľom.

 

V. Odchod žiakov zo školy

 

 1. Po skončení poslednej vyučovacej hodiny si každý žiak uloží svoje veci do tašky, očistí si svoje miesto a okolie od papierov a iných nečistôt a vyloží stoličku na lavicu.
 2. Týždenníci skontrolujú čistotu celej triedy, očistia tabuľu, zatvoria okná, skontrolujú,  či sú uzavreté vodovodné kohútiky a zhasnú svetlá.
 3. Na pokyn učiteľa,  žiaci opustia triedu, odídu skrinkám, oblečú sa, prezujú a opustia školskú budovu. Žiakov odvedie vyučujúci, s ktorým mali poslednú hodinu, do vestibuly budovy a počká, kým neodíde posledný žiak. Žiak sa zbytočne nezdržiava  v priestoroch školy, ani pred budovou školy a vychádza /vchádza len cez hlavný vchod do budovy. Ku službu konajúcej osobe na vrátnici sa správa slušne, rešpektuje je rady a slušne ju pozdraví..

 

VI. Dochádzka žiakov do školy

 

 1. Žiak dochádza do školy na vyučovanie a podujatia školy pravidelne a načas,  podľa rozvrhu vyučovacích hodín , alebo pokynov vyučujúceho.
 2. Vyučovanie a podujatia školy,  môže žiak vymeškať len pre vážnu chorobu, vážnu udalosť v rodine a nepredvídané dopravné pomery. Zásadne sa nemôžu predlžovať prázdniny a víkend predčasným odcestovaním,  alebo neskorším pricestovaním. Zúčastňovať sa na rekreačnom pobyte doma,  alebo v zahraničí mimo prázdnin, môže iba v ojedinelých prípadoch,  s predchádzajúcim súhlasom  výkonnej riaditeľky.

 

VII. Pravidlá ospravedlňovania

 

V akomkoľvek prípade neprítomnosti žiaka v škole, je zákonný zástupca (objednávateľ, ktorý podpísal zmluvu so školou), povinný neodkladne informovať triedneho učiteľa o absencii, a to najneskôr v prvý deň absencie, inak sa mu bude rátať absencia (od prvého dňa) ako neospravedlnená.

1. Ak žiak vynechá vyučovaciu hodinu pre vopred známy dôvod, vyžiada si povolenie.

2. Uvoľnenie žiaka z jednej vyučovacej hodiny v nevyhnutných prípadoch (napr. návšteva lekára),  môže      povoliť príslušný učiteľ nasledujúcej hodiny.

3.  Uvoľnenie z jedného vyučovacieho dňa môže povoliť triedny  učiteľ.

4.  Uvoľnenie z dvoch, troch a viacerých dní povoľuje výkonná riaditeľka  na odporúčanie triedneho      učiteľa.

5.   Ak sa žiak nezúčastní vyučovania z nepredvídaného dôvodu, je povinný on (plnoletý žiak)  alebo jeho zákonný zástupca  oznámiť tento dôvod           triednemu učiteľovi  najneskôr v ten istý deň.

6.  Pri návrate na vyučovanie je žiak povinný ihneď predložiť triednemu učiteľovi hodnoverný doklad, ktorý      vysvetľuje jeho neprítomnosť na vyučovaní,  podpísaný zákonným zástupcom alebo lekárom.

 

Ak neprítomnosť žiaka trvá najviac tri po sebe nasledujúce vyučovacie dni,   ospravedlňuje ho jeho zákonný zástupca, vo výnimočných a osobitne odôvodnených prípadoch škola môže vyžadovať  lekárske potvrdenie. Uvedené ospravedlnenie neprítomnosti žiaka na výchovno-vyučovacom procese zákonným zástupcom sa uznáva len päť -krát v príslušnom  polroku školského roka. Ak neprítomnosť žiaka pre chorobu trvá dlhšie ako 3 vyučovacie dni, predloží žiak potvrdenie od lekára. Všetky potvrdenia sa zaznamenávajú výlučne do preukazu študenta, ktorý žiak dostane pri nástupe do školy. Dodatočne predložené potvrdenie nemusí triedny učiteľ akceptovať.

7. Ak sa krátkodobá neprítomnosť žiaka (do 3 dní) opakuje častejšie, môže triedny učiteľ alebo učiteľ odborných      predmetov,  vyžadovať potvrdenie lekára aj za kratšie obdobie. 

8. Za neospravedlnené hodiny môže byť žiak postihnutý výchovnými opatreniami v zmysle Vnútorného poriadku      školy.

9. Ak žiak zamešká v jednom polroku  viac ako 30 % z plánovaného počtu hodín, na základe rozhodnutia riaditeľa školy  môže byť nariadené žiakovi absolvovať komisionálnu skúšku z jednotlivých predmetov ( z dôvodu nedostatku

 známok pre klasifikáciu).

10. Ak má žiak väčšiu absenciu na hodinách jedného predmetu, vyučujúci rozhodne o následnom postupe v      spolupráci s triednym učiteľom, prípadne  riaditeľom školy.

11.  Ak má žiak dlhodobo zdravotné  alebo iné závažné problémy, pre ktoré sa nemôže zúčastňovať na vyučovaní, môže požiadať o prerušenie štúdia.     

Ak bolo štúdium prerušené po úspešnom ukončení ročníka, nastúpi žiak po uplynutí času prerušenia štúdia do      nasledujúceho ročníka. Žiak môže prerušiť štúdium najviac na 3 roky.

 

Pre žiakov plniacich si povinnú školskú dochádzku (spravidla v 1. ročníku)uplatňuje škola:

 

Postup školy pri podozrení zo zanedbávania povinnej školskej dochádzky:

 

 1. Pri vymeškaní a neospravedlnení jednej až štyroch vyučovacích hodín, oznámi škola   túto   skutočnosť   zákonnému   zástupcovi žiaka
 2. Ak žiak vymešká bez náležitého ospravedlnenia viac ako 15    

vyučovacích hodín v danom mesiaci,  riaditeľ školy oznámi túto skutočnosť obci, a zároveň  je to škola povinná oznámiť aj príslušnému ÚPSVaR.

 

12. Ak žiak, ktorý splnil povinnú školskú dochádzku, chce zanechať  štúdium, oznámi to písomne  riaditeľovi školy      a predloží aj vyjadrenie zákonného zástupcu.

13.       Ak sa žiak, ktorý splnil povinnú školskú dochádzku, nezúčastní na vyučovaní v trvaní najmenej 5 vyučovacích      dní a jeho účasť na vyučovaní nie je ospravedlnená,  riaditeľ školy  písomne vyzve zákonného zástupcu, aby v určenom čase doložil dôvod žiakovej neprítomnosti. Súčasne upozorní, že v opačnom prípade sa žiak bude      posudzovať tak, akoby štúdium zanechal. Ak do 10 dní od doručenia výzvy žiak do školy nenastúpi  alebo nie je      doložený dôvod jeho neprítomnosti v škole, posudzuje sa tak, akoby štúdium zanechal.

14.  Návrh na oslobodenie od TSV musí priniesť žiak na vyplnenom a potvrdenom tlačive od lekára so žiadosťou zákonného zástupcu, do určeného termínu vyučujúcemu TSV.

15.  Žiaci strednej školy môžu byť na štúdium v zahraničí uvoľnení podľa príslušného ustanovenia Vyhlášky o      stredných školách v platnom znení.

Druhou možnosťou je prerušenie štúdia až na tri roky. Podmienkou je ukončenie povinnej školskej dochádzky.

16.  Zanechať štúdium  alebo prestúpiť na inú strednú školu,  môže žiak  na základe žiadosti jeho zákonného      zástupcu    riaditeľovi školy. Zanechať štúdium nemôže žiak, ktorý  plní povinnú školskú dochádzku.

17. Žiak nahlasuje zmenu bydliska a iné zmeny v osobných údajoch triednemu profesorovi.

18. Žiak dodržuje pokyny pre vykonávanie odbornej praxe z odborných predmetov. Predmet prax nie je možné      hodnotiť komisionálnou skúškou. Ak ju žiak neabsolvuje alebo je hodnotený z tohto predmetu stupňom      prospechu nedostatočný, nemôže postúpiť do vyššieho ročníka.

 

VIII. Komisionálne skúšky, opravné skúšky, opakovanie ročníka

 

1. Žiak je klasifikovaný na základe výsledkov komisionálnej skúšky, keď:

 • koná rozdielovú skúšku, prípadne doplňovaciu (štúdium v zahraničí, prípadne prestup z inej školy)
 • je skúšaný v náhradnom termíne
 • žiak  alebo jeho zákonný zástupca, požiada o preskúšanie žiaka
 • na základe rozhodnutia školy, ak žiak zamešká v jednom polroku viac ako 30 % z plánovaného počtu hodín
 • koná opravnú skúšku

Výsledok komisionálnej skúšky je pre žiaka konečný.

2. Žiak, ktorý má na konci polroku nedostatočný prospech najviac z dvoch predmetov, môže požiadať, v prípade, že ide o neplnoletého žiaka, prostredníctvom zákonného zástupcu, o vykonanie opravnej skúšky.

3. Žiak, ktorý bez závažných dôvodov nepríde na opravnú alebo komisionálnu skúšku, sa klasifikuje z vyučovacieho predmetu, z ktorého mal robiť opravnú,  alebo komisionálnu skúšku , stupňom prospechu nedostatočný.

Opravnú,  alebo komisionálnu skúšku nemôže vykonať žiak, ktorý je v čase konania skúšky práceneschopný.

4. Ak žiak neprospel a nevykonal úspešne opravnú skúšku, prípadne,  ak neprospel z viac ako dvoch predmetov, riaditeľ školy môže na jeho žiadosť, povoliť opakovať ročník.

K žiadosti neplnoletého žiaka sa vyjadruje jeho zákonný zástupca.

 

 

IX. Poplatky za komisionálne skúšky

 

1.Poplatky sa nevzťahujú na žiaka študujúceho v zahraničí a na žiaka s individuálnym učebným plánom, ak koná skúšku v riadnom termíne.. Ak žiak s individuálnym učebným plánom koná komisionálnu skúšku mimo riadneho termínu (riadny termín je pred klasifikačnou poradou), uhrádza poplatok za skúšku v sume 10,00€

 

2.Za komisionálnu skúšku v prípade opravnej skúšky s prospechom nedostatočný platí žiak 30€.

 

3.Poplatok za rozdielovú skúšku u žiakov, ktorí prestúpili z inej školy je 10,00€. Ak žiak potrebuje konzultácie k predmetu, z ktorého koná rozdielovú skúšku, zaplatí poplatok 5€ za  jednu vyučovaciu hodinu konzultácií s vyučujúcim.

 

4.Ak je žiak neklasifikovaný v riadnom termíne z dôvodu:

 1. choroby potvrdenej lekárom, neplatí žiadny poplatok za komisionálne skúšky
 2. pre vysokú neospravedlnenú absenciu platí poplatok 20€ (viac ako 30% vyučovacích hodín)

 

 1. v prípade prestupu žiaka počas školského roka z inej školy nie je možné ho klasifikovať v riadnom termíne, jeho doklasifikovanie nie je spoplatnené.

 

5.Pre diaľkovú formu štúdia platí:

- v riadnom termíne má žiak právo na dve skúšky bez poplatku: 1. skúška

                                                                                                    1.opravná skúška

                                                                                                    2.opravná skúška s poplatkom 10€

- náhradný termín skúšky (mimo riadneho termínu) z dôvodu nemožnosti zúčastniť sa riadneho termínu je spoplatnené sumou 30€.

4. Ak žiak neprospel a nevykonal úspešne opravnú skúšku, prípadne,  ak neprospel z viac ako dvoch predmetov, riaditeľ školy môže na jeho žiadosť, povoliť opakovať ročník.

K žiadosti neplnoletého žiaka sa vyjadruje jeho zákonný zástupca.

 

X. Náplň práce členov triednej samosprávy

 

1. Triednu samosprávu si zo svojho kolektívu volia žiaci na začiatku školského roka v zložení: predseda, tajomník, pokladník.

a) Predseda   - zastupuje triedu  vo všetkých konaniach

                     - pomáha pri organizačno-výchovných úlohách triedy

                     - pomáha organizovať spoločenskú a športovú činnosť triedy

                     - pomáha triednemu učiteľovi pri vytváraní dobrých vzťahov     

                        medzi žiakmi                          a  učiteľmi,

                     - usmerňuje prácu členov triednej samosprávy

                     - predkladá požiadavky triednemu učiteľovi

                     - hlási prípadnú neprítomnosť vyučujúceho na vyučovacej hodine    

                       pedagógovi v zborovni alebo na sekretariáte, po 5 minútach jeho      neprítomnosti

b) Tajomník  - zastupuje predsedu v jeho neprítomnosti

    (podpredseda)

c) Pokladník  - vyberá od žiakov peniaze na kultúrne a športové podujatia, predplatné za  časopisy, knihy, a pod., hospodári s triednym fondom. O prijímaní  a vydávaní peňazí vedie  presnú   evidenciu.

                     

XI. Náplň práce týždenníkov

 

1.  Týždenníci sú dvaja a ich mená zapíše triedny učiteľ do triednej knihy. Ich povinnosti sú :

 • pred vyučovaním pripraviť čistú tabuľu, kriedu a pomôcky
 • hlásiť neprítomnosť žiakov na začiatku každej vyučovacej hodiny
 • podľa pokynov vyučujúceho,  prinášať a odnášať učebné pomôcky
 • starať sa o čistotu tabule a dozerať na poriadok v triede po skončení vyučovacej hodiny
 • hlásiť triednemu učiteľovi poškodenie inventáru v triede
 • postarať sa o vetranie triedy,
 • po poslednej vyučovacej hodine,  spolu s vyučujúcim,  dozrieť na to, aby učebňa ostala v

primeranom poriadku (utretá tabuľa, pozbierané papiere, odpadky, stoličky vyložené na laviciach,

      zatvorené okná a vodovodné kohútiky, zhasnuté svetlá)...

 

XII. Správanie žiakov mimo školy

 

 1. Každý žiak,  aj mimo vyučovania a v čase prázdnin,  je žiakom školy,  a tak sa musí aj správať k svojim rodičom, súrodencom, priateľom, učiteľom, ostatným zamestnancom školy a známym,  je úctivý, zdvorilý a čestný.  Pri stretnutí ich slušne pozdraví.
 2. K svojim spolužiakom sa správa ústretovo a priateľsky a snaží sa pomáhať im v práci. Nevyvoláva konflikty,  nevyjadruje sa hrubo, nepoužíva fyzické násilie. Žiak sa riadi radami svojich rodičov a starších súrodencov, ochotne im pomáha, udržuje v byte čistotu a má v poriadku svoje veci.
 3. Je pozorný a zdvorilý k starším ľuďom, k ženám, uvoľňuje im cestu a miesto v dopravných prostriedkoch a snaží sa im  pomôcť.
 4. Chráni svoje zdravie a zdravie iných. Dbá o bezpečnosť na ulici a dodržuje dopravné predpisy. Chráni verejný a súkromný majetok a nepoškodzuje ho.
 5. Žiak sa nezúčastňuje na nevhodných podujatiach, na ktorých sa podávajú účastníkom alkoholické nápoje alebo iné omamné látky, a ktoré trvajú do neskorých nočných hodín.

 

C. Záverečné ustanovenie

 

      Návrh Vnútorného poriadku školy bol predložený na pripomienkovanie Pedagogickej rade školy a schválený dňa 30.08. 2021  s účinnosťou od 02.09.2021      Aj keď je súčasné znenie Vnútorného poriadku školy záväzné pre pedagogických pracovníkov a žiakov školy, ide o otvorený materiál. Preto radi prijmeme pripomienky pedagogických pracovníkov, rodičov i žiakov školy. Je v našom záujme vytvoriť fungujúce, humánne a demokratické spoločenské normy tak, aby sme ich dodržiavaním vytvorili atmosféru pokojného, tvorivého a vysoko humánneho prostredia a vyhli sa zbytočným nedorozumeniam, konfliktom a stresom.

 

Bratislava  01. 09. 2022

                                                              Doc.Ing. Zoltán Zabák,PhD

                                                                      Riaditeľ školy                                     

 

                                                              

                                                                                 

   

                                                          

Oznamy

Kontakt

 • Súkromná stredná odborná škola HOST
  Pionierska 15, 831 02 Bratislava-Nové Mesto
 • +421 2 43420980
  +421 901 706 143

Fotogaléria